Algemene Voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden worden toegepast op alle overeenkomsten tussen de klant en bedrijfstartenhulp.nl. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing en worden afgekeurd. De mogelijkheid dat deze algemene voorwaarden kunnen worden vernietigd door een van de partijen die bij de rechtshandeling zijn betrokken, laat de deugdelijkheid en toepasbaarheid van andere bepalingen in deze voorwaarden ongehinderd.

   

 2. Bedrijfstartenhulp.nl opereert niet voor of in naam van de KVK. Wij trachten het proces van de klant te vereenvoudigen. Bij inschrijving ontvangt de klant een ondernemersgids, een online bedrijfsprofiel en hulp met het inschrijven bij de KVK.

   

 3. De werkzaamheden die bedrijfstartenhulp.nl uitvoert, worden naar eigen inzicht uitgevoerd

   

 4. Als de klant het aanbod van bedrijfstartenhulp.nl accepteert, wordt de overeenkomst gevormd. De acceptatie doet zich voor als de klant de noodzakelijke gegevens verstrekt aan bedrijfstartenhulp.nl via het elektronische formulier.

   

 5. Als bedrijfstartenregister.nl de aanvraag heeft gedaan, is het onmogelijk om de aanvraag te stoppen. Het proces loopt dan al en de klant zal zijn of haar mail ontvangen.

   

 6. De klant staat garant voor het verschaffen van informatie die juist is.

   

 7. De volmacht komt tot stand zodra de overeenkomst is gesloten. De klant staat bedrijfstartenhulp.nl volmacht toe om de aanvraag te doen. Dit wordt volgens eigen inzichten van bedrijfstartenhulp.nl gedaan.

   

 8. De klant bezweert bevoegd te zijn om de overeenkomst aan te gaan en een volmacht te verlenen aan bedrijfstartenhulp.nl om de aanvraag te doen.

   

 9. Bedrijfstartenhulp.nl is aanhoudend gewettigd om zonder het vermelden van redenen de overeenkomst niet te sluiten met de klant, de overeenkomst te beëindigen tijdens de looptijd van de overeenkomst en een verzoek te weigeren, zonder dat bedrijfstartenhulp.nl enige kosten is verplicht aan de klant. Dit is zonder dat bedrijfstartenhulp.nl aansprakelijk is voor eventuele schade.

   

 10. Als de klant zich heeft ingeschreven bij bedrijfstartenhulp.nl, wordt de overeenkomst beëindigd. Tijdens dit proces is de overeenkomst van kracht.

   

 11. Bedrijfstartenhulp.nl is altijd gerechtigd om zonder opgave van redenen de aanvraag te staken dan wel het verzoek niet in behandeling te nemen.

   

 12. In het geval dat omstandigheden het onmogelijk maken om de overeenkomst deugdelijk uit te voeren, de relatie tussen ondernemer en klant onwerkbaar is geworden of andere redenen die door bedrijfstartenhulp.nl beoordeeld mogen worden, is bedrijfstartenhulp.nl bevoegd om de overeenkomst op te heffen.

   

 13. Indien de klant de dienst of het product op afstand heeft aangeschaft en de klant en ondernemer elkaar niet hebben gezien, dan kan de klant gebruik maken van de wet koop op afstand. Belangrijk om te weten is dat het recht op herroeping vervalt op het moment dat de ondernemer, bedrijfstartenhulp, de aanvraag in behandeling heeft genomen en de starters producten heeft geleverd. De starters producten zijn, ondernemingsgids en de verwijzingen naar de Kamer van Koophandel. De voorwaarden zijn op toepassing van artikel 230p uit het Burgerlijk Wetboek 6.

   

  Een overeenkomst tot het verrichten van diensten, nakoming van de overeenkomst, indien;
  1. De nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. De consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen.

 14. Voor de tarieven die te vinden zijn op de website bedrijfstartenhulp.nl geldt dat wij ernaar streven om van de bedoelde tarieven en realiteit een zo nauwkeurig mogelijke weergave te weergeven. Als de site bedrijfstartenhulp.nl spel- of programmeerfouten etc. bevat, zal een overeenkomst nooit tot stand komen.

   

 15. Betalen gaat via iDEAL. Meer informatie hierover is te vinden op de site van iDEAL.

   

 16. In geval dat de klant enige betaling verschuldigd is aan bedrijfstartenhulp.nl en hier in gebreke blijft, is bedrijfstartenhulp.nl gewettigd om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bij de klant in rekening te brengen. Deze kosten congrueren met het ontvangen van deze betaling.

   

 17. Bedrijfstartenhulp.nl heeft het recht om zich op overmacht te benoemen als omstandigheden verdere nakoming van de overeenkomst en/of andere verplichtingen verhinderen, nadat bedrijfstartenhulp.nl enige obligatie op grond van de overeenkomst met de klant had moeten nakomen. Bedrijfstartenhulp.nl is bekwaam om verplichtingen ten aanzien van de klant te onderbreken zolang de overmacht van kracht is.

   

 18. Bedrijfstartenhulp.nl is niet verplicht tot nakomen van enige verplichting ten aanzien van de klant, ingeval zij wordt gehinderd daartoe als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: alle externe oorzaken, die voorzien of niet voorzien zijn, waarop bedrijfstartenhulp.nl kan of kon uitoefenen en wat ervoor zorgt dat bedrijfstartenhulp.nl niet in staat is verplichtingen tegenover de klant op te volgen.

   

 19. Wat betreft aansprakelijkheid is bedrijfstartenhulp.nl altijd beperkt tot wat er in de algemene voorwaarden is opgesteld. bedrijfstartenhulp.nldoet uiterst zijn best om de overeenkomst op een zo goed mogelijke manier uit te voeren. Als er zich onverwachte omstandigheden voordoen die als gevolg schade veroorzaken waar bedrijfstartenhulp.nll aansprakelijk voor is, zal in alle gevallen de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat de klant aan bedrijfstartenhulp.nl heeft betaald inclusief BTW.

   

 20. bedrijfstartenhulp.nl is in geen enkele geval aansprakelijk voor indirecte schade. Gevolgschade, verlies van orders, immateriële schade winstderving en bedrijfsschade worden onder andere gezien als indirecte schade, maar niet exclusief. 

   

 21. Voor ontbrekende ofwel incorrecte gegevens die door de klant zijn aangeleverd of die hadden moeten worden aangeleverd, is bedrijfstartenhulp.nl niet aansprakelijk.

   

 22. In het geval dat bedrijfstartenhulp.nl wordt aangesproken door derden, is de klant verbonden om aan de verzoeken van bedrijfstartenhulp.nl te voldoen en bedrijfstartenhulp.nl bij te staan.

   

 23. In het geval dat bedrijfstartenhulp.nl de overeenkomst niet tijdig uitvoert, heeft de klant geen recht op opschorting van enige verplichting met betrekking tot bedrijfstartenhulp.nl. De klant heeft ook geen recht op schadevergoeding.

   

 24. De klant behoedt bedrijfstartenhulp.nl voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

   

 25. Als de klant zich niet aan de verzoeken van bedrijfstartenhulp.nl houdt, is bedrijfstartenhulp.nl aangewezen om zelf daartoe over te gaan zonder verdere aankondiging. De geleden schade en alle kosten aan de kant van bedrijfstartenhulp.nl komt in dit geval voor de risico en rekening van de klant.

   

   

 26. De klant behoedt bedrijfstartenhulp.nl voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van onjuist verstrekte gegevens, onjuist gedane meldingen, informatie en/of andere handelingen van de klant.

   

 27. Bedrijfstartenhulp.nl is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte fouten van haar of de door haar ingeschakelde derden. Ook is Bedrijfstartenhulp.nl niet aansprakelijk voor eventueel tijdverlies als gevolg van het verlopen van termijnen.

   

 28. Al de claims die de klant heeft op bedrijfstartenhulp.nl vervallen in het verloop van een jaar.

   

 29. De Nederlandse recht is uitsluitend van toepassing op de relatie en de overeenkomst tussen bedrijfstartenhulp.nl en klant.

   

 30. Mogelijke onenigheden zullen enkel aan een bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

   

 31. Bedrijfstartenhulp.nl verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig met de geldende privacywetgeving. bedrijfstartenhulp.nl haar privacystatement is vindbaar op de website van bedrijfstartenhulp.nl.